Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Abrahámovce

1. V y h l a s u j e:

V zmysle §18 a ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov

20. 12. 2016

za deň konania voľby hlavného kontrolóra obce Abrahámovce.

2. U R Č U J E:

Požiadavky na výkon funkcie hlavného kontrolóra obce Abrahámovce

1. Vzdelanie:              ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie

2. Bezúhonnosť:         preukazuje sa výpisom z registra trestov nie starším ako 3 mesiace

3. Pracovný úväzok:   2 hod. týždenne

Náležitosti prihlášky pre voľbu hlavného kontrolóra obce Abrahámovce:

1. Osobné údaje:

            - meno, priezvisko

            - dátum narodenia

            - bydlisko

2. Dosiahnuté najvyššie vzdelanie

3. Prax

4. Informácia o podnikaní, alebo vykonávaní inej zárobkovej činnosti a členstvo v riadiacich, kontrolných, alebo dozorných orgánoch právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť

5. Znalosť základných noriem samosprávy

6. Súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov

Súčasťou prihlášky je:

- profesijný životopis

- overená fotokópia dokladu o vzdelaní

- výpis registra trestov nie starší ako 3 mesiace

Spôsob voľby hlavného kontrolóra

 1. Vyhlásenie dňa konania voľby hlavného kontrolóra bude zverejnené najneskôr do 11. 11. 2016 (40 dní pred dňom konania volieb) na úradnej tabuli obce Abrahámovce a na internetovej stránke www.abrahamovce.sk.
 2. Písomnú prihlášku musí kandidát odovzdať spolu s požadovanými dokladmi najneskôr 14 dní pred dňom konania voľby, t. j. 7. 12. 2016 do 10 00 hodiny v zalepenej obálke na adresu: Obec Abrahámovce, Abrahámovce 56, 059 72, Abrahámovce s označením ,,Voľby hlavného kontrolóra - Neotvárať!“
 3. Posúdenie náležitostí podaných prihlášok kandidátov vykoná zapisovateľka obecného zastupiteľstva v Abrahámovciach. Vyhodnotí splnenie náležitostí prihlášok a vypracuje zoznam kandidátov.
 4. Každému kandidátovi v deň volieb bude umožnená maximálne 10 min. prezentácia.  
 5. Voľby sa konajú tajným hlasovaním na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Abrahámovciach
 6.  Pre vykonanie voľby volí OZ z poslancov trojčlennú volebnú komisiu, ktorá riadi priebeh volieb, zisťuje výsledky volieb, spočítava hlasy a vypracuje zápisnicu z voľby
 7.  Na tajné hlasovanie sa použijú hlasovacie lístky, ktoré volebná komisia odovzdá poslancom
 8. Hlasovací lístok je spoločný pre všetkých kandidátov. Na hlasovacom lístku sú kandidáti uvedení v abecednom poradí (podľa priezviska), s uvedením poradového čísla, priezviska, mena a akademického titulu. Na hlasovacom lístku je pečiatka obce Abrahámovce.
 9. Na hlasovacom lístku poslanec zakrúžkovaním určí kandidáta, za ktorého hlasuje. Zakrúžkovať môže najviac jedného kandidáta. Hlasovací lístok po úprave vloží do volebnej schránky.
 10. Platný hlasovací lístok je ten, ktorý je:

a) na predpísanom tlačive,

b) so zakrúžkovaním iba jedného kandidáta.

 1. Poškodenie hlasovacieho lístka nemá vplyv na jeho platnosť. Na prečiarknuté, alebo dopísané mená sa neprihliada.
 2. Na zvolenie hlavného kontrolóra je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov OZ. Ak ani jeden z kandidátov takú väčšinu nezískal, OZ ešte na tej istej schôdzi vykoná druhé kolo volieb, do ktorého postúpia dvaja kandidáti, ktorí získali v prvom kole volieb najväčší počet platných hlasov. V prípade rovnosti hlasov do druhého kola postupujú dvaja kandidáti s najväčším počtom platných hlasov. V druhom kole volieb je zvolený ten kandidát, ktorý získal najväčší počet platných hlasov. Pri rovnosti hlasov v druhom kole volieb sa rozhoduje žrebom.
 3. Volebná komisia vypracuje zápisnicu z voľby, ktorá obsahuje:
 • počet prítomných poslancov,
 • počet poslancov, ktorým boli vydané hlasovacie lístky,
 • počet odovzdaných hlasovacích lístkov,
 • počet platných hlasovacích lístkov,
 • počet hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov,
 • výsledok voľby, resp. 2. kola voľby,
 • meno zvoleného kandidáta.

          14. Starosta obce je povinný s právoplatne zvoleným hlavným kontrolórom obce  uzavrieť pracovnú zmluvu.

          15. Pracovný úväzok: 2 hodiny týždenne.

16. Výkon funkcie hlavného kontrolóra trvá 6 rokov. Jeho funkčné obdobie sa začne 1.1. 2016, t. j. dňom nasledujúcim po dni skončenia funkčného obdobia predchádzajúceho hlavného kontrolóra.

Postavenie hlavného kontrolóra

Hlavný kontrolór sa po zvolení stáva zamestnancom obce. Hlavný kontrolór obce nesmie bez súhlasu obce podnikať, alebo vykonávať inú zárobkovú činnosť a byť členom riadiacich, kontrolných, alebo dozorných orgánoch právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť.

Toto obmedzenie sa nevzťahuje na vedeckú, pedagogickú, lekársku, prednášateľskú, literárnu, alebo umeleckú činnosť.

Voľba hlavného kontrolóra obce Abrahámovce sa uskutoční na zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 20. 12. 2016 . Kandidáti musia doručiť písomnú prihlášku s predpísanými náležitosťami a prílohami najneskôr do 7. 12. 2016 do 1000. hod. na adresu:

            Obecný úrad Abrahámovce

            Abrahámovce č.56

            059 72

Prihláseným záujemcom bude doručená pozvánka, na ktorej sa spresní čas a miesto konania voľby.

Vitajte na stránkach obce Abrahámovce

 22.07.2015

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 12:00
Utorok: 08:00 - 12:00
Streda: 08:00 - 12:00
Štvrtok: 08:00 - 12:00
Piatok: 08:00 - 12:00

Fotogaléria

Kalendár

Iné

Kalendár zvozu odpadu 2017

Kalendár odvozu TKO v roku 2017:

4 január, 18 január,

1 február, 15 február,

1 marec, 15 marec, 29 marec,

12 apríl, 26 apríl,

10 máj, 24 máj,

7 jún, 21 jún,

5 júl, 19 júl,

2.august, 16 august, 30 august,

 13 september, 27 september,

11 október, 25 október,

8 november, 22 november,

6 december, 20 december

Kalendár odvozu separovaného odpadu v roku 2017.

12.január, 13.marec, 15.máj, 13.júl, 11.september, 13.november.