Zápisnica z 2.zasadania OZ v Abrahámovciach dňa 08.09.2017

Program:

  1. Otvorenie
  2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
  3. Kontrola plnenia uznesení
  4. Úprava rozpočtu 2017
  5. Určenie termínu Šarkaniády a dňa Úcty k starším
  6. Rôzne
  7. Záver

2. Overovatelia zápisnice: Ing.Jozef Kuper, Jozef Čech, zapisovateľka: Alžbeta Hrebenárová, účasť: PN – Miloslav Dlugoš

3.Kontrola plnenia uznesení: Všetky uznesenia boli splnené

4.Úprava rozpočtu: Jednohlasne schválené podľa predloženého návrhu. Hlasovanie: 4 za, o proti.

5. Určenie termínu Šarkaniády: Návrh 7.10.2017 o 13,00, Deň úcty k starším návrh 21.10.2017 o 15,00, jednohlasne schválené. Hlasovanie: za 4, proti 0.

6.  Rôzne: Žiadosť p. Martina Galoviča o povolenie prejazdu cez obecný pozemok 361 na svoj pozemok č.362 v Pikovciach. OZ súhlasí s týmto návrhom za podmienok, že prejazd cez obecný pozemok bude určený výlučne na obhospodárovanie ornej pôdy a bude vedený okolo parcely č.365/7, 365/5 v šírke max. 4m. Hlasovanie: 4 za, 0 proti. Jednohlasne schválené.

Oprava cesty na cintorín je plánovaná na jar 2018. Oprava chodníka pred budovou OcÚ bude prebiehať v mesiaci október 2017. Oprava mostíka pred domom č.23 bude realizovaná v mesiaci október 2017.

UZNESENIA OZ v Abrahámovciach.

Uznesenie č. 8/2017: OZ v Abrahámovciach schvaľuje úpravu rozpočtu podľa predloženého návrhu. Jednohlasne schválené. Hlasovanie: za 4, proti 0.

...............................

Mgr.Miloš Pitko

                                                                                                                                                                                                               starosta obce

Uznesenie č.9/2017: OZ v Abrahámovciach schvaľuje termíny : Šarkaniáda dňa 7.10.2017 o 13,00 hod. a Deň úcty k starším dňa 21.10.2017 o 15,00 hod. Jednohlasne schválené. Hlasovanie: za 4, proti 0.

...............................

Mgr.Miloš Pitko

                                                                                                                                                                                                               starosta obce

Uznesenie č.10/2017: OZ v Abrahámovciach súhlasí s podpísaním zmluvy o práve prechodu cez obecný pozemok č.361 na pozemok č. 362, ktorá je vo vlastníctve žiadateľa: Martin Galovič, Abrahámovce č.12. Podmienky uzatvorenia zmluvy: Prechod cez obecný pozemok bude vedený okolo parcely č.365/7 a 365/5 v šírke max.4m a bude využívaný výlučne na prechod poľnohospodárskych strojov za účelom obhospodárovania parcely č. 362(orná pôda).

...............................

Mgr.Miloš Pitko

                                                                                                                                                                                                               starosta obce

Zapisovateľka:...............................                                         

Overovatelia zápisnice: .......................

                                       .......................

      V Abrahámovciach: 8.9.2017

...............................

Mgr.Miloš Pitko

                                                                                                                                                                                                                starosta obce


Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 12:00
Utorok: 08:00 - 12:00
Streda: 08:00 - 12:00
Štvrtok: 08:00 - 12:00
Piatok: 08:00 - 12:00

Fotogaléria

Kalendár

Iné

Kalendár zvozu odpadu 2017

Kalendár odvozu TKO v roku  2017:

4 január, 18 január,

1 február, 15 február,

1 marec, 15 marec, 29 marec,

12 apríl, 26 apríl,

10 máj, 24 máj,

7 jún, 21 jún,

5 júl, 19 júl,

2.august, 16 august, 30 august,

 13 september, 27 september,

11 október, 25 október,

8 november, 22 november,

6 december, 20 december

Kalendár odvozu separovaného odpadu v roku 2017.

12.január, 13.marec, 15.máj, 13.júl, 11.september, 13.november.