Zmenšiť textZväčšiť text

Oznamovacia povinnosť dani z nehnuteľnosti za rok 2023

 28.12.2022

Priznanie k dani z nehnuteľnosti sa podáva do 31. Januára príslušného roka vtedy, ak u daňovníka nastali v priebehu predchádzajúceho roka zmeny vo vlastníctve nehnuteľnosti alebo iné zmeny rozhodujúce pre správne určenie dane.
Možné zmeny vo vlastníctve sú:
kúpa nehnuteľnosti
predaj nehnuteľnosti
darovanie nehnuteľnosti
nadobudnutie nehnuteľnosti darovaním
nadobudnutie nehnuteľnosti dedením
nadobudnutie nehnuteľnosti dražbou
vyporiadanie BSM po rozvode
získanie právoplatného stavebného povolenia
získanie právoplatné kolaudačného rozhodnutia
zmena v užívaní stavby, bytu alebo nebytového priestoru
odstránenie stavby
pozemkové úpravy
uzavretie nájomného vzťahu so Slovenským pozemkovým fondom
uzavretie dlhodobého nájomného vzťahu k pozemku
zmena výmery a druhu pozemku


Zoznam aktualít: